Skip to Content

مدیر گروه حقوق خصوصی منصوب شد

دکتر محمد علی سبحان اللهی رییس دانشگاه با عنایت به مراتب تخصص و شایستگی ، در حکمی  دکتر بهرام تقی پور را به سمت مدیر گروه حقوق خصوصی به مدت دو سال منصوب کرد.

امید است با مشارکت و همکاری و همدلی اعضای هیأت علمی در جهت ارتقای بیش از پیش توان علمی و کیفیت آن دانشکده گام های موثری بردارید.