Skip to Content

مدیر گروه آموزشی بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی منصوب شد

 


دکتر محمد علی سبحان اللهی رییس دانشگاه با عنایت به مراتب تخصص و شایستگی ، در حکمی جناب آقای دکتر امیر لطافت کار را به سمت مدیر گروه آموزشی بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی به مدت دو سال منصوب کرد.

امید است با مشارکت و همکاری و همدلی اعضای هیأت علمی در جهت ارتقای بیش از پیش توان علمی و کیفیت آن دانشکده گام های موثری بردارید.

همچنین در نامه ایی از زحمات دکتر علیرضا الهی در زمان تصدی سرپرست گروه آموزشی بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی تقدیر و تشکر شد.