نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران مرکز

پست الکترونیک

داخلی

تلفن

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

255

88890186

 

مسئول دفتر و کاربر رایانه

خانم کیارستمی

1

SAKHA@KHU.AC.IR

2572

 

34579600-026

 

کارشناس مسئول مرکز آموزش های آزاد ( کرج(

خانم سخا

2

 

253

88940773

 

کارشناس آموزش های آزاد

خانم صیدآبادی

3

 

239

88940773

 

کمک کارشناس دوره های بازار سرمایه

آقای آرش مستقیمی تحصیلی

4

       

ی مولایی

5

 

239

88940773

 

متصدی امور بایگانی و اسناد

آقای کیا دربند سری

6

 

239

88940773

 

 کارشناس آموزش های آزاد

آقای ابوالفضل خالدی

7

 

239

88940773

 

کارشناس آموزش های آزاد

آقای کمال پور

8

 

284

88940779

کارشناس مسئول آموزش های آزاد و مجازی و مسئول سیستم گلستان

آقای شش یکانی

9