منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های در حال برگزاری مرکزآموزش های آزاد و مجازی

  1. دوره های مدیریتی  شرکت توزیع نیروی برق استان البرز(دی ماه 1395 سالن شورای حوزه ی ریاست پردیس کرج):
  1. کارگروهی                                                                                              20 ساعت
  2. تکنیک های حل مساله . مدیریت مشارکتی                                               یک روزه
  3. حسابداری صنعتی                                                                                   یک روزه
  4. مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مدیریت                                                 یک روزه

 

  1. حسابداری دولتی بارویکرد تعهدی برای مدیران وزارت راه و شهرسازی – تهران – میدان ونک