نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های آموزشی ماموران مالیاتی

1. دوره های کمک ممیزی :

 

  این دوره ها با توجه به توانمندی مورد انتظار درمباحث مالیاتی ، حسابداری و سایر موارد از کمک ممیزان مالیاتی در انجام وظایف محوله بشرح ذیل طراحی شده است :

  عناوین و مدت پودمانهای کارشناسان مالیاتی

  عنوان پودمان

  پیشنیاز

  مدت به ساعت

  نوع آموزش

  قانون و مقررات مالیاتی (1)

  ــــــ

  34

  الزامی

  قانون و مقررات مالیاتی (2)

  قانون و مقررات مالیاتی (1)

  34

  الزامی

  قانون و مقررات مالیاتی (3)

  قانون و مقررات مالیاتی (2)

  34

  الزامی

  مبانی حقوق مالیاتی

  ـــــ

  34

  الزامی

  اصول حسابداری (1)

  ـــــ

  51

  الزامی

  اصول حسابداری (2)

  اصول حسابداری (1)

  51

  الزامی

  امور اسناد و بایگانی

  ـــــ

  17

  ـــــ

  حقوق مدنی (1)

  ـــــ

  34

  ـــــ

  آئین دادرسی مالیاتی

  ـــــ

  34

  ـــــ

  روشهای ارزیابی اموال

  ـــــ

  34

  ـــــ

  حقوق تجارت (1)

  ـــــ

  34

  ـــــ

  جــــمـــــع

  408 ساعت

 


 

  2. دوره های ممیزی :

  این دوره ها با توجه توانمندی مورد انتظار در مباحث مالیاتی ، حسابداری و سایر موارد از ممیزان مالیاتی در انجام وظایف محوله بشرح ذیل طراحی شده است :

 

  عناوین و مدت پودمانهای کارشناسان ارشد مالیاتی

  عنوان پودمان

  پیشنیاز

  مدت به ساعت

  نوع آموزش

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  قانون و مقررات مالیاتی (3)

  34

  الزامی

  افته های مالیاتی (1)

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  34

  ـــــ

  حسابرسی مالیاتی

  اصول حسابرسی (1) و قانون مالیاتی (4)

  34

  ـــــ

  قراردادهای خاص

  ـــــ

  34

  ـــــ

  افته های مالیاتی (2)

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  35

  ـــــ

  اصول حسابرسی (1)

  اصول حسابداری (2)

  51

  ـــــ

  حسابداری صنعتی (1)

  اصول حسابداری (2)

  51

  ـــــ

  اصول حسابرسی (2)

  اصول حسابرسی (1)

  51

  ـــــ

  حسابداری میانه (1)

  حسابداری صنعتی (1)

  51

  ـــــ

  حسابداری صنعتی (2)

  حسابداری صنعتی (1)

  51

  ـــــ

  حسابداری رایانه

  اصول حسابداری (1)

  34

  ـــــ

  حقوق مدنی (2)

  حقوق مدنی (1)

  34

  ـــــ

  آشنایی با قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی

  ـــــ

  34

  ـــــ

  آمار مقدماتی

  ـــــ

  34

  ـــــ

  حقوق تجارت (2)

  حقوق تجارت (1)

  34

  ـــــ 

  جــــمـــــع

  595 ساعت

 

 


  3. دوره های سر ممیزی :

  این دوره ها با توجه به میزان توانمندی مورد انتظار در مباحث مالیاتی ، حسابداری و سایر موارد از سرممیزان مالیاتی در انجام وظایف محوله بشرح ذیل طراحی شده است :

  عناوین و مدت پودمانهای روسای گروه مالیاتی

  عنوان پودمان

  پیشنیاز

  مدت به ساعت

  نوع آموزش

  افته های مالیاتی (3)

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  34

  ـــــ

  قوانین خاص

  ـــــ

  34

  ـــــ

  افته های مالیاتی (4)

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  34

  ـــــ

  افته های مالیاتی (5)

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  34

  ـــــ

  حسابداری میانه (2)

  حسابداری میانه (1)

  51

  ـــــ

  استانداردهای حسابداری

  حسابداری میانه (2)

  51

  ـــــ

  حسابداری پیشرفته

  حسابداری میانه (2)

  51

  ـــــ

  بررسی موارد خاص در حسابداری

  حسابداری میانه (2)

  34

  ـــــ

  آمار کاربردی

  آمار مقدماتی

  51

  ـــــ

  آشنایی با نظام بیمه و بانکداری

  ـــــ

  34

  ـــــ

  مجموعه قوانین مربوط به صنایع و استاندارد

  ـــــ

  34

  ـــــ

  قوانین مالی محاسباتی

  ـــــ

  34

  ـــــ

  جــــمـــــع

  476 ساعت

 


  4. دوره های ممیز کلی :

  این دوره ها با توجه به میزان توانمندی مورد انتظار در مباحث مالیاتی ، حسابداری و سایر موارد از ممیزین کل مالیاتی در انجام وظایف محوله بشرح ذیل طراحی شده است :

 

  عناوین و مدت پودمانهای روسای ادارات مالیاتی

  عنوان پودمان

  پیشنیاز

  مدت به ساعت

  نوع آموزش

  افته های مالیاتی (6)

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  34

  ـــــ

  افته های مالیاتی (7)

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  34

  ـــــ

  افته های مالیاتی (8)

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  34

  ـــــ

  سیستم های مالیاتی تطبیقی

  ـــــ

  34

  ـــــ

  آئین دادرسی مالیاتی (2)

  قانون و مقررات مالیاتی (4)

  34

  ـــــ

  مدیریت مالی

  حسابداری میانه (1)

  51

  ـــــ

  مالیه عمومی

  ـــــ

  34

  ـــــ

  اصول تنظیم و کنترل بودجه

  ـــــ

  34

  ـــــ

  آئین دادرسی مدنی

  حقوق مدنی (2)

  17

  ـــــ

  جــــمـــــع

  304 ساعت

 


 

  5. تصویب پودمانهای جدید با توجه به تغییرعناوین پست های مالیاتی

  در سال 1386 اجرای پودمانهای مندرج در بند (3) پایان پذیرفت و پودمانهای جدید متناسب با مشاغل تعریف شده در قوانین مالیاتی بشرح زیر توسط دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی طراحی شده است :

 

  عناوین دوره های آموزشی مالیاتی و وضعیت تخصیص آنها به مشاغل از سال 1386 

  عنوان دوره

  مشاغل شرکت کنندگان

  مدت دوره به ساعت

  رئیس اداره امورمالیاتی (ممیز کل)

  رئیس گروه مالیاتی

  (سرممیز)

  کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز)

  کارشناس مالیاتی (کمک ممیز)

  کاردان مالیاتی (کمک ممیز)

  کمک کارشناس (کمک ممیز)

  قوانین و مقررات مالیاتی (1)

 

 

 

  ×

  ×

  ×

  32

  قوانین و مقررات مالیاتی (2)

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  اصول حسابداری (1)

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  32

  اصول حسابداری (2)

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  32

  حسابرسی مالیاتی

  ×

  ×

  ×

  ×

 

 

  32

  قانون مالیات بر ارزش افزوده

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  استاندارهای حسابداری

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  حسابداری میانه (1)

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  حسابداری میانه (2)

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  مورد کاوی

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  16

  حقوق تجارت

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  روشهای ارزیابی اموال

 

 

  ×

  ×

 

 

  32

  مبانی حقوق مالیاتی

  ×

  ×

 

 

 

 

  32

  امور مالی بین الملل

  ×

 

 

 

 

 

  32

  گزارشهای مالی در شرکتهای وابسته

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  16

  پایه محاسبات مالیاتی

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  حسابداری رایانه

 

 

  ×

  ×

 

 

  32

  مالیه عمومی

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  حسابداری صنعتی (1)

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  حسابداری صنعتی (2)

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  سیستم های مالیاتی تطبیقی

  ×

  ×

 

 

 

 

  32

  اصول گزارشگیری مالی

 

 

  ×

  ×

 

 

  16

 حقوق مدنی 

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

 

  16

  آئین دادرسی مدنی

  ×

  ×

  ×

  ×

 

 

  16

  آئین دادرسی مالیاتی

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  حسابداری پیشرفته

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  32

  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

  ×

  ×

  ×

 

 

 

  16