منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی نیمسال3952

واحدهای درسی ارائه شده در نیم سال دوم تحصیلی 96-95

نحوه انتخاب واحد: پس از ورود به سیستم گلستان از مسیر زیر انتخاب واحد نمایید:  ثبت نام  ------>عملیات ثبت نام -----> ثبت نام اصلی

تمام دانشجویان ورودی 3951 و تکمیل ظرفیت واحد های ترم دوم951 رااخذ نمایند.

به تفکیک رشته - ورودی

برنامه آموزشی نیم سال دوم تحصیلی96-95

رشته

ترم

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

امتحان

شماره درس

    مدیریت کسب و کار (MBA)

ترم دوم

( 951 )

مدیریت استراتژیک

3 – اصلی

دکتر رضوانی

 

23-12-537-80

مدیریت مالی

3 – اصلی

دکتر افتخاری

 

23-12-539-80

مدیریت بازاریابی

3 - اصلی

دکتر اسفیدانی

 

23-12-535-80

 

اخلاق و احکام در کسب و کار

3 – اصلی

دکتر قراملکی

 

23-12-530-80

ترم چهارم

( 941 )

مدیریت استراتژیک

3 – اصلی

دکتر رضوانی

 

23-12-537-80

اخلاق و احکام در کسب و کار

3 – اصلی

دکتر قراملکی

 

23-12-530-80

اصول کارآفرینی

3 – اصلی-اختیاری

دکتر سید امیری

 

23-12-547-80

مدیریت پروژه

3 – اصلی-اختیاری

دكتر سقط فروش

23-12-730-80

 

 

رشته مهندسی صنایع

 

برنامه آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 96-95

رشته

ترم

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

امتحان

شماره درس

مهندسی صنایع(بهینه سازی)

ترم چهارم
( 941 )

سمینار 2 (پروژه)

3 - اصلی

دکتر اردکانی

 

17-13-760-80

شبیه سازی کامپیوتری

3 – تخصصی

دکتر ایزدبخش

 

17-13-705-80

 ترم دوم
( 951 )

اصول و مبانی لجستیک و زنجيره تامين

3 - اختیاری

دکتر سلیمانی

 

17-13-795-80

سیستم های صف

3 - اصلی

دکتر رحمانی

 

17-13-704-80

تئوری توالی عملیات

3 – تخصصی

دکتر نادری

 

17-13-706-80

مهندسی صنایع
(مهندسی لجستیک و زنجیره تامین)

ترم دوم
( 951 )

اصول شبیه سازی

3 - جبرانی

دکتر ایزدبخش

 

17-13-791-80

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

3- اختیاری

دکتر یوسفی زنوز

 

17-13-721-80

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک

3 – اصلی

دکتر حاجی پور

 

17-13-796-80

طراحی شبکه زنجیره تامین(مدیریت زنجیره تامین)

3- اختیاری

خانم دکتر تهرانی

 

17-13-805-80

ترم چهارم
( 941 )

سمینار 2 (پروژه)

3 – اصلی

دکتر اردکانی

 

17-13-760-80

طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین

3 – اصلی

دکتر حاجی پور

 

17-13-803-80