منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه خوارزمی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

به منظورطراحی و احرای دوره های آموزشی مورد نیاز معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشوروزارت امور اقتصاد و دارایی و دانشگاه خوارزمی تفاهم نامه همکاری به امضاء طرفین رسید.

این تفاهم نامه شامل موضوعات ذیل می باشد:

                              1 - اجرای دوره های آموزشی حسابداری تعهدی

                                                                                     2- طراحی و اجرای دوره های آموزشی مدیریت اموال و دارایی  دولت

                                                                                     3 - اجرای دوره های آموزشی گزارشگری بدهی و تامین مالی ذولت