دوره کاردانی حسابداری سال 1371 دوره کاردانی حسابداری سال 1371

  این دوره براساس مجوز شماره 3924/43 مورخ 20/12/1370برای پذیرش تعداد92 نفر از بین شاغلین دروزارت دارایی و با برگزاری آزمون داخلی در سال 1371 به مرحله بعدا گذشته شد.

 

  این دوره طی مجوز شماره 190/42 مورخ 18/1/1366 برای پذیرش تعداد 25 نفر ازبین شاغلین در(گمرک) وزارت دارایی و داوطلبان آزاد متقاضی سپردن تعهد خدمت دروزارت مذکور اجراگردید.