دوره کاردانی حسابداری سال 1367 دوره کاردانی حسابداری سال 1367

این دوره طی مجوز شماره 291/42 مورخ 18/1/1366 برای پذیرش تعداد 90 نفر از بین شاغلین وزارت دارایی و داوطلبان آزاد که متقاضی سپردن تعهد خدمت در وزارت مذکور بودند اجرا گردید.