دوره کاردانی امور گمرکی دوره کاردانی امور گمرکی

  این دوره طی مجوز شماره 190/42 مورخ 18/1/1366 برای پذیرش تعداد 25 نفر از بین شاغلین در(گمرک) وزارت دارایی و داوطلبان آزاد متقاضی سپردن تعهد خدمت دروزارت مذکور اجرا گردید.