معادل کارشناسی ناپیوسته معادل کارشناسی ناپیوسته

  به منظور ارتقای سطح تحصیلات کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارائی از حد معادل کاردانی به معادل کارشناسی دوره مزبور درسال 1371 طراحی و سازمان امور اداری واستخدامی کشور بااجرای آن برای 120 نفر موافقت نمود .