دوره معادل کارشناسی حسابداری با گرایش مالیاتی دوره معادل کارشناسی حسابداری با گرایش مالیاتی

 

  این دوره با ظرفیت 50 نفر در سال 1371شروع گردید