دوره معادل کارشناسی اقتصاد نظری دوره معادل کارشناسی اقتصاد نظری

به منظور ارتقای سطح تحصیلات کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارائی از حد معادل کاردانی به معادل کارشناسی دوره مزبور درسال 1371 طراحی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اجرای آن برای 120 نفر موافقت نمود .