دوره معادل کارشناسی ارشد دوره معادل کارشناسی ارشد

  به جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی درزمینه دانش افزائی وکسب تخصص های روز افزون دوره های معادل کارشناسی ارشد در رشته های حقوق مالی، مالیه عمومی، و اقتصاد بین الملل طراحی و مجوز آن از طریق این مدیریت از سازمان امور اداری و استخدامی کشور کسب گردید.و لیکن اجرای دوره ها به عهده مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نهاده شد.