تهران: خیابان حافظ،خیابان رودسرساختمان شماره 1 دانشگاه خوارزمی،

تلفن :   88890186      نقشه مرکزآموزش های آزادو مجازی در تهران  برروی گوگل 

____________________________________________________________________________

کرج: میدان شهید بهشتی،بلوار خوارزمی،دانشگاه خوارزمی،

تلفن: 34579600-026                                                                    نشانی اینترنتی    http://elc.khu.ac.ir 

      پست الکترونیک     elc.khu@gmail.com